Opvanghuis

Jongerentehuis Al-Falah

Al-Falah is een opvanghuis voor christelijke jongens in het streng islamitische Quetta, Pakistan. Het tehuis biedt onderdak aan zo’n 45 jongens. Overdag gaan zij naar reguliere scholen. Het onderwijs is traditioneel en gebaseerd op uit het hoofd leren. Na schooltijd worden ze opgevangen in Al-Falah. Hier kunnen de jongens onder toezicht hun huiswerk maken en is er ruimte voor sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Het zijn precies deze elementen die niet of nauwelijks aan bod komen in het reguliere onderwijs in Pakistan. Ook leren ze omgaan met computers.

De jongens die een plekje vinden in Al-Falah komen veelal uit gebroken, kansarme christelijke gezinnen. Ouders zien vaak geen kans om hun kinderen naar school te sturen of zijn niet gemotiveerd, vanwege de kosten, de slechte kwaliteit of omdat het korte termijn voordeel van een bijdrage aan het gezinsinkomen de voorkeur krijgt boven het volgen van onderwijs. De baantjes die de kinderen kunnen vinden zijn over het algemeen slecht betaald en ongeschoold. Sinds de oprichting in de jaren ‘70 hebben zo’n vijfhonderd jongens gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Al-Falah biedt. De sociale, maatschappelijke en culturele scholing die ze hier kregen, hebben er toe bijgedragen dat veel oud-studenten een respectabele positie hebben verworven in de Pakistaanse maatschappij. Ook meisjes worden in Al-Falah ondersteund bij hun huiswerk. De meesten van hen wonen thuis, enkelen wonen in het meisjeshuis van Don Bosco. De laatste jaren krijgen vooral jongens uit de buitengebieden onderdak in Al-Falah. Meer hierover kunt U lezen in de 20ste nieuwsbrief.

Sinds 2005 zijn de Salesianen van Don Bosco verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en in het begin van 2010 is het jongerentehuis ook daadwerkelijk verhuisd naar het Don Bosco Learning Centre, waardoor de banden tussen beiden nog steviger zijn aangehaald.
De kosten voor Al-Falah zijn op te splitsen in lopende kosten en projectkosten. Onder lopende kosten vallen allerhande kosten zoals salarissen van docenten en huishoudelijke personeel, gas, water en licht, levensmiddelen, onderhoud van de gebouwen enzovoorts. Onder projectkosten vallen de uitbreiding van de slaapzalen, de reparatie van oude en de aankoop van nieuwe muziekinstrumenten en de ontwikkeling van een kleine technische werkplaats.

Regelmatige donaties van vrienden van Al-Falah maken het mogelijk een deel van deze kosten te dekken. Daarnaast zoekt de stichting naar donoren om projecten te financieren. Zo kon met de financiële steun van het Sales Promotion Bureau Hokra en de Stichting Benevolenta een aantal computers worden aangeschaft. De Stichting Haella maakte de aankoop van een aantal muziekinstrumenten mogelijk. De Stichtingen  Benevolenta en Wijjocha financierden de renovatie van het gebouw. Recentelijk zijn er met steun van de H.Hartstrastichting digitale schoolborden en hulpmiddelen voor het voorbereiden van online lessen aangeschaft.

Toen op een gegeven moment de waterleiding onvoldoende water leverde en de eigen waterput droogviel, heeft Friends of Al-Falah een actie gestart om een watertankauto te kopen. In het voorjaar van 2010 heeft dit geresulteerd in de aanschaf van een tankauto voor  € 15.000.- Stichting Broodje Gezond  en Wilde Ganzen hebben, naast veel individuele giften, ervoor gezorgd dat het benodigde geld hiervoor bijeen gebracht is.

Sinds 2017 wordt het tehuis geleid door de jonge, bekwame  Samuel Adnan, de eerste Salesiaanse priester in Quetta van Pakistaanse komaf.

 

Back to top