Friends of Al-Falah beleidsplan 2021-2023

1. Inleiding
2. Visie en Missie
3. Ambities voor 2021 – 2023
4. Sterkte en Zwakte
5. Activiteiten in de komende jaren
6. Financieel Plan voor 2021 -2023

1. Inleiding

Friends of Al-Falah (FoA) is een informele groep van ontwikkelingsdeskundigen en sympathisanten. De jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage van deze groep vormt de basis voor onze activiteiten.

De planning van Friends of Al-Falah heeft als uitgangspunt een financieel
3-jarenplan dat elk jaar ge-update wordt uitgaande van de resultaten van het afgelopen jaar en de verwachtingen voor de komende periode van drie jaar.

Professionele of toevallige contacten met verschillende stichtingen en fondsen van uiteenlopende aard geven ons toegang tot vaak eenmalige donaties die we gebruiken voor ondersteuning van aan onze doelstelling gerelateerde specifieke activiteiten.
Aan de ene kant stelt deze werkwijze ons in staat om betrouwbare langlopende steun te verlenen en aan de andere kant geeft het de mogelijkheid in te gaan op wisselende noden van onze partner(s) in Pakistan.

Het streven van onze stichting is erop gericht verwervingskosten zo laag mogelijk te houden en deze te beperken tot bankkosten en kosten i.v.m. de website. Ten hoogste 3% van de totale uitgaven.

2. Visie en missie van FoA

Door eigen werk in Pakistan en met name in de provincie Baluchistan en haar hoofdstad Quetta, hebben de leden van FoA een rijke ervaring opgedaan met het leven van de bewoners in dit land. Door een verblijf van kortere of langere duur in deze stad, omringd door hoge bergen en een uitgestrekte woestijn, hebben ze kennis gemaakt met haar sympathieke bewoners en de vele problemen waarmee zij te maken hebben.
Problemen die hun oorsprong vinden in het feit dat Pakistan zich presenteert als een Islamitisch land maar veel belangrijke religieuze en etnische minderheden kent. Problemen als gevolg van een gebrekkige en zwakke economische structuur, en tenslotte problemen als gevolg van de onderontwikkelde en ongelijke toegankelijkheid tot sociale dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg. Dit alles wordt nog verergerd door de ondergeschikte en vaak rechteloze positie van vrouwen.

FoA heeft zich laten inspireren door het werk van een Nederlandse franciscaan, stichter van een opvanghuis voor kansarme jongeren uit de christelijke minderheid, Al-Falah (“Hoop”) genoemd. Voor hen betekent onderwijs een ontsnapping uit de armoede en een betere integratie in de Pakistaanse samenleving .

De steun aan minderheidsgroepen in Quetta, zoals de christenen, en aan de talrijke Afghaanse vluchtelingen die er sinds de oorlog in Afghanistan een toevluchtsoord gevonden hebben heeft in 2001 een nieuwe impuls gekregen door de komst van de paters salesianen. Geheel in lijn met hun traditie hebben zij binnen een paar jaar een groot jeugdcentrum opgebouwd, het Don Bosco Learning Centre (DBLC). Op een ruim terrein is er een school gekomen voor jongens en meisjes tot en met het hoogste niveau van de middelbare school (grade 10). Het centrum heeft verschillende grote sportvelden en een tehuis voor meisjes. Ook het opvanghuis Al-Falah is inmiddels geïntegreerd in het DBLC.

De Stichting FoA ziet het als zijn missie het opvanghuis Al-Falah en het DBLC te ondersteunen op het gebied van onderwijs en opvoeding. FoA draagt financieel bij aan de lopende kosten en investeringen in nieuwe faciliteiten.

3. Onze Ambities voor 2021-2023

3.1 Doorgaan met financiële steun.

Voortzetting van onze steun aan het opvanghuis Al-Falah en het studiebeurzenprogramma vormen de kern van onze hulp.
Wel willen wij de financiering flexibeler maken door o.a. uitbreiding van het studiebeurzenprogramma. We vinden dat meisjes in gelijke mate moeten kunnen profiteren van onze activiteiten als jongens.
Concreet betekent dit dat we de verantwoordelijken van het DBLC uitnodigen voorstellen te doen m.b.t. de selectie en begeleiding van kandidaten met speciale aandacht voor vrouwelijke kandidaten. In overleg met de Salesians Welfare Society (SWS) zullen we een meerjarige begroting maken. Als basis hiervoor dient de evaluatie van het bestaande beurzenprogramma die voor de komende periode gepland staat.

We beogen om de verantwoordelijkheid van onze partners te vergroten m.b.t. planning en vaststellen van prioriteiten van onze financiële bijdrage voor Al-Falah , het DBLC en andere activiteiten.
Friends legt een grote verantwoordelijkheid voor de besteding van de ontvangen fondsen bij onze partners in Quetta. Daarbij moet een lastig evenwicht gevonden worden met een correcte financiële verantwoording aan de donoren.

3.2 Meer inzetten op inkomstenwerving

We zien dat het aantal donateurs langzaam afneemt. Dat heeft o.a. te maken met de veroudering van ons ledenbestand. We zullen de komende periode een plan maken hoe we het beste kunnen anticiperen op een verlies aan leden en sympathisanten. De mogelijkheid om nieuwe sympathisanten en jongeren in Nederland aan te trekken zal worden bestudeerd. Bijvoorbeeld door kinderen van leden die een band hebben met Quetta, omdat ze er vroeger met hun ouders hebben gewoond of naar school zijn geweest, te interesseren voor het werk van Al-Falah .

We blijven zoeken naar nieuwe bronnen van financiering in Nederland met name voor het studiebeurzenprogramma. Ook andere projecten die gerelateerd zijn aan onze doelstelling hebben onze aandacht. Een voorbeeld hiervan is het huidige onderwijsproject, gefinancierd door de H. Hartstra Stichting. Het gaat om de aanschaf van computers en digitale schoolborden voor het DBLC en training van de docenten van de school. Ook de jongeren van het opvanghuis Al-Falah profiteren hiervan.

3.3 Nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen

We denken over vormen van samenwerking met nieuwe partners b.v. met (assistent-)deskundigen op andere terreinen van internationale samenwerking. Ook willen we contacten leggen met Don Bosco in Nederland.

We vinden het belangrijk om ex-studenten van Al-Falah te betrekken bij de voortzetting van het jongerenwerk. En hen indien mogelijk ook te betrekken bij de activiteiten van het DBLC. We gaan dit onderdeel opnieuw op de agenda zetten de komende periode. We zullen op zoek gaan naar concrete projecten op dit gebied. Op dit moment wordt er een voorstel geformuleerd samen met de leiding van het DBLC voor een project waarbij ex-studenten ingeschakeld worden om pas afgestudeerde leerlingen van het opvanghuis en het DBLC te helpen om een goede baan op de arbeidsmarkt te verwerven. Het is een belangrijke manier om de capaciteit van de christelijke gemeenschap in Quetta en Baluchistan te vergroten.

3.4 Communicatie versterken

Onderdeel van ons beleid is de continue aandacht voor het informeren van de sympathisanten en de leden in Nederland over de toestand in Quetta en over voortgang en succes van de activiteiten aldaar. Twee of meerdere keren per jaar stellen we onze leden op de hoogte met een nieuwsflits met recente informatie over de algemene situatie terplekke en ontwikkelingen betreffende AL-Falah en DBLC. De nieuwsflits wordt per mail gestuurd. Zoals altijd zal er eenmaal per jaar een uitgebreide nieuwsbrief via mail en op papier worden uitgebracht.

3.5 Banden aanhalen in Pakistan en in Nederland

De basis van onze samenwerking is het intensief contact met onze partners in Quetta , met name met de directeur van Al-Falah, de directeur van HET DBLC en de verantwoordelijken van de Salesians Welfare Society ( SWS). Naast intensief telefonisch en email contact bracht tot voor kort de voorzitter van de stichting jaarlijks een bezoek aam Quetta voor overleg met onze partners. Omdat Pakistan een beleid voert van toenemende beperking van toegang tot het land van buitenlanders is dit bezoek de laatste twee jaar niet mogelijk geweest. Als alternatief is daarom de directeur van HET DBLC uitgenodigd voor een bezoek en overleg in Nederland. De hogere kosten van dit initiatief bemoeilijken een veelvuldige herhaling hiervan.

We beogen om de verantwoordelijkheid van onze partners te vergroten m.b.t. planning en vaststellen van prioriteiten van onze financiële bijdrage voor Al-Falah , DBLC en andere activiteiten
Friends legt een grote verantwoordelijkheid voor de besteding van de ontvangen fondsen bij onze partners in Quetta. Daarbij moet een lastig evenwicht gevonden worden met een correcte financiële verantwoording aan de donoren.

4 Sterkte(n) en zwakte(n)

De kracht van onze stichting is de directe kennis van Baluchistan, gebouwd op jarenlang verblijf en werk van meerderen leden in Quetta.
Onze kracht is ook de vriendschap van vele van onze sympathisanten met de in 2002 overleden grondlegger van het jongerentehuis Al-Falah. Velen in Quetta en hier in Nederland laten zich inspireren door zijn visie. De stichting bouwt op dit fundament.

Onze sterkte is ook onze zwakte. Het directe contact met Quetta moet onderhouden worden. Contacten en vriendschappen moeten doorgegeven worden.

Het beleid van de stichting blijft erop gericht de verwervingskosten zo laag mogelijk te houden, d.w.z. onder de 3%.
Alle bestuursfuncties worden daarom vervuld op basis van vrijwilligheid en zonder enige vergoeding.
Aan bankkosten, kosten verbonden aan het hebben en onderhouden van onze website en papier en portokosten voor een nieuwsbrief valt niet te ontkomen.

5. Activiteiten in de komende drie jaar.

5.1 Bestuursvergadering minimaal een keer per jaar en verder zo vaak als nuttig (en mogelijk) is.

5.2 Identificeren en kontakten met mogelijk nieuwe leden

5.3. Evaluatie van het beurzenprogramma

5.4 Jaarlijks bezoek aan Quetta naast continu overleg middels email en telefoon met de directeur van Al-Falah/het DBLC.

5.5. De verantwoordelijken van Al-Falah ondersteunen bij het identificeren en realiseren van activiteiten die essentieel zijn voor de opvoeding van jongeren en die in het reguliere schoolprogramma van de regering ontbreken.

5.6. In Nederland zoeken naar financiering en ondersteuning hiervan.

6 Financieel plan 2021-2023 (in voorbereiding )

Back to top